Accessoris i tractaments per fusta

Ferramenta:

Disposem d’un ampli catàleg de ferramenta i accessoris per al muntatge de tot tipus d’estructures de fusta.

Cobriments:

Encadellats de diferents formats, gruixos i amplades i llates i rastells de diferents seccions, tant en fusta polida com sense polir segons els usos als que vagin destinats.

Finestres de teulada:

Comercialitzem diferents models de finestres per a teulades que donen claredat i permeten airejar altells i estances sota teulada.

Tractaments:

La fusta està amenaçada per agents atmosfèrics (el sol, la temperatura i la humitat) i agents biològics (els fongs, els insectes i els bacteris). Els raigs UV del sol cremen la superfície de la fusta i provoquen canvis dimensionals en la mateixa que poden arribar a originar esquerdes i enfosquiments. Els canvis en la temperatura produeixen dilatacions i contraccions. L’aigua, per absorció o evaporació, provoca inflament i esquerdes. Els agents biològics, fonamentalment fongs, larves i insectes xilòfags, ataquen la fusta. Al ser un material ligni-cel·lulòsic, constitueix un aliment ideal per a aquests organismes que, en condicions favorables, poden arribar a destruir-la totalment.

Tots aquests agents poden arribar a degradar la fusta i la seva protecció superficial, motiu pel qual la recerca de tractaments eficaços per incrementar la seva resistència natural no s’atura.

A Fustes Graus us oferim els tractaments i productes més efectius per a la protecció de la fusta:

  • En autoclau
    • Insecticida fungicida orgànic incolor. Classe de risc III
    • Insecticida fungicida base aigua. Classe de risc IV. Color verd o marró.
  • A pistola
    • Insecticida fungicida superficial incolor. Classe se risc II
    • Lassurs de porus obert per a aplicació en autoclau o a pistola.